EMILY 3000 – extensive testing in the Kaokoveld through Elite Safaris